§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkursem nazywamy konkurs „Mój Świąteczny Brzuszek”
2. Organizatorem Konkursu jest serwis http://www.mamy-mamom.pl/ należący do Iguana Koncept Anna Kuliberda, z siedzibą w Warszawie (03-290), ul. Podłużna 30h/4, NIP 5272312124
3. Fundatorami Nagród są:

a) Children’s World Sp. z o.o. ul. Gwiaździsta 7A, lok.8 01-651 Warszawa NIP 5571697669
b) Printu Sp. z o.o. Jesionowa 22 40-159 Katowice NIP: 9542740169
c) BIOGENED S.A. 91-342 Łódź ul. Pojezierska 99 NIP: 9471856923

4. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w internecie, na stronie http://moj-swiateczny-brzuszek.mamy-mamom.pl/
5. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 20.12.2018 r. – 6.01.2019 r.

§ 2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego;
b) nie jest pracownikiem http://www.mamy-mamom.pl/
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.
b) osoba biorąca udział w Konkursie musi w trakcie trwania konkursu wykonać zadanie polegające na wysłaniu zdjęcia, na którym widać ciążowy brzuszek w aranżacji świątecznej. Zdjęcie jest wysłane za pomocą specjalnego formularza znajdującego się na stronie konkursowej
3. Organizator Konkursu oraz Fundator Nagród zastrzegają sobie prawo do publicznego wykorzystania treści zgłoszeń konkursowych do celów promocyjnych związanych z Konkursem

§ 3
NAGRODY

1. Nagrodami w konkursie są:

a) zestawy wyprawkowy dla dziecka
b) fotoksiążka
c) zestaw kosmetyków

2. Zdobywcami nagród są 3 osoby, które prześlą najciekawsze według Organizatora fotografie (zgodnie z §2, pkt 2b).
3. Laureaci zostaną wybrani i ogłoszeni dnia 10.01.2019 r.
4. Nie ma możliwości wymiany Nagrody rzeczowej na równowartość pieniężną.
5. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.
6. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną w przeciągu
5 dni od zakończenia Konkursu, na wskazany przez niego w trakcie Konkursu adres e-mail.
7. Dodatkowo – informacja o zwycięzcach zostanie przedstawiona na stronie http://moj-swiateczny-brzuszek.mamy-mamom.pl/
8. Nagrody będą wysyłane tylko na terenie Polski.

§ 4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia oraz adresu konta poczty elektronicznej.
2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin, Uczestnicy wyrażają tym samym zgodę dla firmy Iguana Koncept Anna Kuliberda zarejestrowanej w Warszawie przy ul. Podłużnej 30h/4, NIP 527 231 21 24, konkurs@mamy-mamom.pl, tel 509 442 661 – na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych w celu marketingowym i realizacji konkursu zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną. Jednocześnie każdy Uczestnik potwierdza, że został poinformowany o przysługującym mu prawie dostępu do treści jego danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia, jak również prawa wycofania zgody w każdym czasie.
3. Organizator Konkursu zapewnia, że dane nadesłane przez Uczestników będą zachowane jedynie na czas trwania i zrealizowania konkursu. Po zakończeniu wszelkich działań konkursowych Organizator usunie dane Uczestników.

§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.